Vítame Vás na našich stránkach

    "Ateliér na bašte Nové Zámky" je architektonicko-projektový ateliér, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je projekčná a legislatívna príprava stavieb a území obecných a mestských zón. Ateliér je voľným združením špecialistov z odboru:
  • architektúra
  • stavebné konštrukcie
  • technické zariadenie stavieb a infraštruktúry územia
  • požiarna ochrana stavieb
  • statika stavieb
  • stavebné právo a inžinierska činnosť
    Tvorba dokumentácií sa sústreďuje na menšie ucelené územia zón sídelných útvarov, občianskeho vybavenia, kúpeľných areálov a budov, obytných domov a rodinných domčekov, ako aj špecializovaných stavieb priemyslu a poľnohospodárstva.

    Skupina odborníkov spolupracuje už od roku 1995 v podstate nezmenenom stave a je schopná spracovávať aj náročnejšie problematiky.

    Špecialisti ateliéru sú autorizovanými projektantmi a spôsobilými na výkon činnosti.

    Skupina zabezpečuje aj niektoré technické služby ako napr. fotokopírovanie a skenovanie veľkých formátov stavebných výkresov a pod.

    Hlavným architektom skupiny a vedúcim je majiteľ Ing. arch. Ladislav Bakša.